Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Tineretului și Sportului

A A A

MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI anunţă concurs pentru suplinirea funcţiei publice vacante de şef, Serviciu relaţii internaţionale

Job Description: 

MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI

AL REPUBLICII  MOLDOVA

 

ANUNŢĂ  CONCURS

 

Pentru suplinirea funcţiei publice vacante

 

Denumirea poziției: Şef, Serviciu relaţii internaţionale

 

Perioada de aplicare: 09 februarie 2017 – 28 februarie 2017

 

 

Cerințe minime obligatorii:

 

  1. studii superioare în domeniul relaţii internaţionale;
  2. experienţă profesională în domeniu nu mai puţin de un an;
  3. cetăţenia Republicii Moldova;
  4. capacitatea deplină de exerciţiu;
  5. neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
  6. lipsa antecedentelor penale;
  7. de a nu fi privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate;
  8. cunoașterea și utilizarea calculatorului (Word, Excel, PowerPoint);
  9. cunoașterea limbii române;
  10. cunoașterea unor limbi de circulaţie internaţională de nivel C1(engleza, franceză,  germană, etc.);

 

Documente necesare de a fi prezentate pentru participare la concurs:

 

1.      formularul de participare;

2.      copia buletinului de identitate;

3.      copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi /sau specializare;

4.      copia carnetului de muncă;

5.      cazierul juridic sau declarația pe proprie răspundere;

6.      carnet de voluntar;

7.      acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

Etapele de selecție:

1.      Depunerea pachetului de documente obligatorii. Documentele pot fi trimise pe e-mail la adresa viorica.manole@mts.gov.mddiana.panainti@mts.gov.md sau în format tipărit la adresa Ministerului Tineretului și Sportului;

2.      Proba scrisă;

3.      Interviu.

 

 

Adresa:

Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova

MD-2004,Chişinău, bd.Ştefan cel Mare, 162 bir.809

Tel:  (373-22) 820-870

Notă: Formularele de participare şi bibliografia, Șef, serviciu relaţii internaţionale vor fi

          plasate pe pagina web: www.mts.gov.md

 

 

BIBLIOGRAFIA

Relații Internaționale

 

1.      Legea nr.158-XVI din 04 iulie 2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;

2.      Legea nr.595 din 24 09.1999 „Privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova”;

3.      Legea nr.215 din 29.07.2016 „Cu privire la tineret”;

4.       Legea nr.330 din 25.03.1999 ”Cu privire la cultira fizică şi sport”;

5.      Legea nr.25 din 22.02.2008 „Codul de conduită a funcţionarului public”;

6.      Legea nr.317 din 18.07.2003 „Privind actele normative ale Guvernului şi altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale”;

7.      Hotărîrea Guvernului nr. 442 din  17.07.2015 ”Pentru aprobarea Regulamentului privind mecanismul de încheiere, aplicare şi încetare a tratatelor internationale;

8.      Hotărîrea Guvernului nr.33 din 11.01.2007 „Cu privire la regulile de elaborare şi cerinţe unficate faţă de documentele de politici”;

9.      Hotărîrea Guvernului nr.766 din 26.11.2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi sportului, structurii şi efectivului - limită ale aparatului central al acestuia”;

10.  Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre, pe de altă parte, semnatla Bruxelles la 27 iunie 2014.

11.  Programul de activitateal Guvernului Republicii Moldova 2016-2018; 

 

    Resurse web recomandate

1.      Convenţiile Consiliului Europei: http://conventions.coe.int/

2.      Tratatele ONU: http://treaties.un.org/

3.      Registrul de Stat al actelor juridice al Republicii Moldova: http://lex.justice.md/

 

   

Employment Type: 
Full-time
Attachment: 
Aplică Acum!
Please specify your full name.
Please specify your phone number (optionally) so that we can back at you.
Please feel free to upload files related to this vacancy position (CV, certificates, degrees, motivational letters, etc.).
Files must be less than 5 MB.
Allowed file types: gif jpg png txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml.
Please upload any additional file that you have.
Files must be less than 5 MB.
Allowed file types: gif jpg png txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml.