Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Tineretului și Sportului

A A A

MTS anunţă concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de consultant , Direcţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor

Job Description: 

 

MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI

AL REPUBLICII  MOLDOVA

 

ANUNŢĂ CONCURS

 

Pentru suplinirea funcţiei publice vacante

 Structura: Direcţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor

 Denumirea poziției: Consultant

 Perioada de aplicare: 09 martie 2017 – 29 martie 2017

Cerințe minime obligatorii:

 

 1. studii superioare preferenţial în domeniul , economiei şi administraţiei publice;
 2. experienţă profesională în domeniu ;
 3. cetăţenia Republicii Moldova;
 4. capacitatea deplină de exerciţiu;
 5. neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 6. lipsa antecedentelor penale;
 7. de a nu fi privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate;
 8. cunoașterea şi utilizarea calculatorului (Word, Excel, PowerPoint);
 9. cunoașterea limbii române;
 10. certificat privind cunoașterea unei limbi de circulaţie internaţională de nivel B1 (engleză, franceză, germană, spaniola, etc.);
 11. capacităţi şi abilităţi de analiză, evaluare a politicilor şi de lucru în echipă.
 12. În ultimii trei ani nu a fost destituit dintr-o funcție publică sau nu a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare.

 

Documente necesare de a fi prezentate pentru participare la concurs:

 

1.      formularul de participare;

2.      copia buletinului de identitate;

3.      copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi /sau specializare;

4.      copia carnetului de muncă;

5.      cazierul juridic sau declarația pe proprie răspundere;

6.      carnetul de voluntar.

7.      Acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Etapele de selecție:

Depunerea pachetului de documente obligatorii. Documentele pot fi trimise pe e-mail la adresa viorica.manole@mts.gov.md  diana.panainti@mts.gov.md

sau în format tipărit la adresa Ministerului Tineretului și Sportului;

1.      Proba scrisă;

2.      Interviu.

 

Adresa:

Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova

MD-2004,Chişinău, bd.Ştefan cel Mare, 162 bir.809

Notă: Formularele de participare şi bibliografia consultant, Direcţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor vor fi plasate pe pagina web: www.mts.gov.md

 

BIBLIOGRAFIA

consultant

Direcţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor

                 

 

·         Legea nr.25 din 22.02.2008 „Codul de conduită a funcţionarului public”;

 

·         Legea nr.239 din13.11.2008 „Privind transparenţa în procesul decizional”;

 

·         Legea nr.158 din 04.07.2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;

·         Legea nr.215 din 29.07.2016 ”Cu privire la tineret”;

 

·         Legea nr.317 din 18.07.2003 ”Privind actele normative ale Guvernului și altor autorități ale administrației publice centrale și locale”;

 

·         Legea nr.330 din 25.03.1999 ”Cu privire la cultura fizică și sport”;

 

·         Hotărîrea Guvernului nr.168 din 09.03.2010 „Cu privire la unitatea de analiză, monitorizare şi evaluare  a politicilor publice din cadrul organului central de specialitate al administraţiei publice”;

 

·         Hotărîrea Guvernului nr.33 din 11.01.2007 „Cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici”;

·         Hotărîrea Guvernului nr.766 din 26.11.2009 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia”;

 

·         Hotărîrea Guvernului nr.176 din 22.03.2011 ”Cu privire la aprobarea Metodologiei de elaborare a programelor de dezvoltare strategică ale autorităţilor administraţiei publice centrale”;

 

·         Hotărîrea Guvernului nr.1181 din 22.12.2010 ”Privind monitorizarea procesului de implementare a legislaţiei”;

 

·          Ghid metodologic pentru analiza exacnte a impactului politicilor publice. Instrumente şi tehnici. Volumul I;

                 http://cancelaria.gov.md/lib.php?l=ro&idc=361

 

·         Setul metodologic unic privind elaborarea, aprobarea și modificarea  bugetului, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.191 din 31.12.2014;

                           http://mf.gov.md/about/instrmfp/legislnorm

 

·         Hotărîrea Guvernului nr.1006 din 10.12.2014 ”Cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a sectorului de tineret 2020 şi a Planului de acţiuni privind implementarea acesteia”.

 

 

 

Employment Type: 
Full-time
Attachment: 
Aplică Acum!
Please specify your full name.
Please specify your phone number (optionally) so that we can back at you.
Please feel free to upload files related to this vacancy position (CV, certificates, degrees, motivational letters, etc.).
Files must be less than 5 MB.
Allowed file types: gif jpg png txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml.
Please upload any additional file that you have.
Files must be less than 5 MB.
Allowed file types: gif jpg png txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml.