Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Tineretului și Sportului

A A A

MTS anunţă prelungirea concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de consultant principal, Direcția juridică

Job Description: 

MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI

AL REPUBLICII  MOLDOVA

 

ANUNŢĂ PRELUNGIREA CONCURSULUI

 

Pentru suplinirea funcţiei publice vacante

 

Structura: Direcția juridică

Denumirea poziției: Consultant principal

 

Perioada de aplicare: 09 martie 2017 – 29 martie 2017

 

Cerințe minime obligatorii:

 

 1. studii superioare juridice;
 2. experienţă profesională în domeniu nu mai puțin de 2 ani;
 3. cetăţenia Republicii Moldova;
 4. capacitatea deplină de exerciţiu;
 5. neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 6. lipsa antecedentelor penale;
 7. de a nu fi privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate;
 8. cunoașterea şi utilizarea calculatorului (Word, Excel, PowerPoint);
 9. cunoașterea limbii române;
 10. certificat privind cunoașterea unei limbi de circulaţie internaţională de nivel B1 (engleză, franceză, germană, spaniola, etc.);
 11. capacităţi şi abilităţi de analiză, evaluare a politicilor şi de lucru în echipă.
 12. În ultimii trei ani nu a fost destituit  dintr-o funcție publică sau nu ia încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare.

 

Documente necesare de a fi prezentate pentru participare la concurs:

 

1.      formularul de participare;

2.       copia buletinului de identitate;

3.      copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi /sau specializare;

4.      copia carnetului de muncă;

5.      cazierul juridic sau declarația pe proprie răspundere;

6.      Carnetul de voluntar după caz;

7.      Acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Etapele de selecție:

Depunerea pachetului de documente obligatorii. Documentele pot fi trimise pe e-mail la adresa viorica.manole@mts.gov.md, diana.panainti@mts.gov.mdsau în format tipărit la adresa Ministerului Tineretului și Sportului;

1.      Proba scrisă;

2.      Interviu.

Adresa:

Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova

MD-2004,Chişinău, bd.Ştefan cel Mare, 162 bir.809

Tel:  (022) 820-870

Notă: Formularele de participare şi bibliografia consultant principal, Direcţia juridică vor fi plasate pe pagina web: www.mts.gov.md

  

BIBLIOGRAFIE 

Direcția juridică consultant principal

 

1. Constituția Republicii Moldova;

2. Codul Civil al Republicii Moldova;

3 Codul de procedură civilă al Republicii Moldova;

4. Legea nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

5. Legea nr. 317 din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale și locale;

6. Legea nr. 780 din 27.12.2001 privind actele legislative;

7. Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice;

8. Legea nr. 64 din 31.05.1990 cu privire la Guvern;

9. Legea nr.25 din 22.02.2008 Codul de conduită a funcționarului public;

10. Legea nr.239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional;

11. Legea nr.16 din 2008 cu privire la conflictul de interese;

12. Legea nr.330 din 25.03.1999  cu privire la cultura fizică și sport;

13. Legea nr.215 din 29.07.2016  cu privire la tineret;

14. Legea nr.98 din 04.05.2012 privind administrația publică centrală  de specialitate;

15. Legea 121 din 04.05.2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice;

16. Legea nr.190 din 19.07.1994 cu privire la petiționare;

17. Legea nr.90 din 25.04.2008 cu privire la prevenirea și combaterea corupției;

18. Hotărîrea Guvernului nr.766 din 26.11.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului, structurii și efectivului limită al aparatului central al acestuia;

19. Hotărîrea Guvernului nr.33 din 11.01.2007 cu privire la regulile de elaborare și cerințele unificate față de documentele de politici.

 

 

 

 

 

 

 

 

Employment Type: 
Full-time
Attachment: 
Aplică Acum!
Please specify your full name.
Please specify your phone number (optionally) so that we can back at you.
Please feel free to upload files related to this vacancy position (CV, certificates, degrees, motivational letters, etc.).
Files must be less than 5 MB.
Allowed file types: gif jpg png txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml.
Please upload any additional file that you have.
Files must be less than 5 MB.
Allowed file types: gif jpg png txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml.