Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Tineretului și Sportului

A A A

MTS anunţă prelungirea concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de consultant, Direcția tineret

Job Description: 

MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI

AL REPUBLICII  MOLDOVA

 

ANUNŢĂ  PRELUNGIREA  CONCURSULUI

 

Pentru suplinirea funcţiei publice vacante

 

Structura: Direcția tineret

Denumirea poziției: Consultant

Perioada de aplicare: 09 martie 2017 – 29 martie 2017

 

Cerințe minime obligatorii:

 

 1. studii superioare, de licență sau echivalente în domeniul științei ale educației, administrare publică, asistență socială, sociologie, drept, relații internaționale;
 2. experienţă profesională în domeniu;
 3. cetăţenia Republicii Moldova;
 4. capacitatea deplină de exerciţiu;
 5. neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 6. lipsa antecedentelor penale;
 7. de a nu fi privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate;
 8. cunoașterea şi utilizarea calculatorului (Word, Excel, PowerPoint);
 9. cunoașterea limbii române;
 10. certificat privind cunoașterea unei limbi de circulaţie internaţională de nivel B1 (engleză, franceză, germană, spaniola, etc.);
 11. capacităţi şi abilităţi de analiză, evaluare a politicilor şi de lucru în echipă.
 12. În ultimii trei ani nu a fost destituit  dintr-o funcție publică sau nu ia încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare.

 

Documente necesare de a fi prezentate pentru participare la concurs:

 

1.      formularul de participare;

2.       copia buletinului de identitate;

3.      copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi /sau specializare;

4.      copia carnetului de muncă;

5.      cazierul juridic sau declarația pe proprie răspundere;

6.      Carnetul de voluntar după caz;

7.      Acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Etapele de selecție:

Depunerea pachetului de documente obligatorii. Documentele pot fi trimise pe e-mail la adresa viorica.manole@mts.gov.md diana.panainti@mts.gov.mdsau în format tipărit la adresa Ministerului Tineretului și Sportului;

1.      Proba scrisă;

2.      Interviu.

Adresa:

Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova

MD-2004,Chişinău, bd.Ştefan cel Mare, 162 bir.809

Tel:  (022) 820-870

Notă: Formularele de participare şi bibliografia consultant, Direcţia tineret vor fi plasate pe pagina web: www.mts.gov.md

 

  

BIBLIOGRAFIA

Direcţia tineret

1. Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul  funcţionarului public;

2. Legea nr. 215 din 29.07. 2016 cu privire la tineret;

3. Legea voluntariatului nr.121 din 18.06.2010;

4. Legea nr.837-XIII  din 17.05.1996  “cu privire la asociaţiile obşteşti”;

5.Programul de activitateal Guvernului Republicii Moldova 2016-2018;                             

6. Hotărîrea Guvernului nr. 33 din  11.01.2007 cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici;

7.Hotărîrea Guvernului nr.1213 din 27.02.2010 “privind aprobarea unor măsuri de susţinere a activităţilor pentru tineret”;

8. Hotărîrea Guvernului nr.158 din 12.03.2012 „Cu privire la implementarea Legii voluntariatului nr. 121 din 18 iunie 2010”;

9. Hotărîrea Guvernului nr.1006 din 10.12.2014 cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a sectorului de tineret 2020 şi a Planului de acţiuni privind implementarea acesteia;

10.  Legea nr.317 din 18.07.2003 „Privind actele normative ale Guvernului şi altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale”;

11. Hotărîrea Guvernului nr. 766 din 26.11.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia.

Resurse web recomandate

1.      Registrul de Stat al actelor juridice al Republicii Moldova: http://lex.justice.md/

2.      http://www.youthpolicy.org/

3.      http://www.erasmusplus.md/

4.      http://www.coe.int/t/dg4/youth/

5.      http://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership

6.      http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/

7.      Convenţiile Consiliului Europei: http://conventions.coe.int/

8.      Tratatele ONU: http://treaties.un.org/

 

 

 

Employment Type: 
Full-time
Attachment: 
Aplică Acum!
Please specify your full name.
Please specify your phone number (optionally) so that we can back at you.
Please feel free to upload files related to this vacancy position (CV, certificates, degrees, motivational letters, etc.).
Files must be less than 5 MB.
Allowed file types: gif jpg png txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml.
Please upload any additional file that you have.
Files must be less than 5 MB.
Allowed file types: gif jpg png txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml.