Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Tineretului și Sportului

A A A

Școala sportivă specializată de tenis, mun. Chișinău în care Ministerul Tineretului și Sportului exercită calitatea de fondator anunţă concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de director adjunct

Job Description: 

 

Școala sportivă specializată de tenis, mun. Chișinău

în care Ministerul Tineretului și Sportului exercită calitatea de fondator

ANUNȚĂ CONCURS

pentru suplinirea funcţiei vacante de

director adjunct al instituției publice sportive „Școala sportivă specializată de tenis”

 

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs -   27 martie 2017, ora 12:00.

 

 

La  funcţiile vacante poate candida persoana care îndeplineşte următoarele condiţii minime  obligatorii:

 

1.     are studii superioare;

2.     are studii de specialitate: de licență sau master (educaţie fizică şi sport);

3.     are vechime în domeniul culturii fizice și sport nu mai puțin de 5 ani;

4.     are cetăţenie a Republicii  Moldova;

5.     cunoaşte limba de stat;

6.     nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;

7.     are capacitatea deplină de exerciţiu;

8.     nu are antecedente penale nestinse;

9.     este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sunt stabilite cerinţe speciale de sănătate;

10.                     în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

11.                     nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

12.                     cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională;

13.                      abilități de utilizare a calculatorului și abilități avansate de scriere.

 

Persoanele interesate urmează să depună personal/prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs, care conţine:

 

1.     formularul de participare;

2.     cv-ul;

3.     copia buletinului de identitate;

4.     copiile diplomelor de studii şi ale suplimentelor la diplomă,

5.     copia certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

6.     copia carnetului de muncă;

7.     cazierul juridic sau declaraţia pe propria răspundere;

8.     documentele de evidenţă militară - pentru recruţi şi rezervişti;

9.     acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

NOTĂ:

Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.

În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică până la data desfăşurării probei scrise a concursului, iar în cazul nerespectării condiției menționate supra, dosarul de concurs va fi respins.

 

 

         Date de contact:

telefon de contact: 022-744719

e-mail: scoaladetenis.md@gmail.com

adresa poştală: MD-2064, mun. Chișinău, str. E. Coca, nr. 59

persoana de contact: Vera Plamadeala, Inspector pe cadre.

 

 

 

Formularele de participare și biliografia vor fi plasate pe pagina web: www.mts.gov.md

 

 

 

 

Employment Type: 
Full-time
Aplică Acum!
Please specify your full name.
Please specify your phone number (optionally) so that we can back at you.
Please feel free to upload files related to this vacancy position (CV, certificates, degrees, motivational letters, etc.).
Files must be less than 5 MB.
Allowed file types: gif jpg png txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml.
Please upload any additional file that you have.
Files must be less than 5 MB.
Allowed file types: gif jpg png txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml.