Ministerul Educației și Cercetării

Guvernul Republicii Moldova
A A A

Autentificarea şi recunoaşterea actelor de studii

Ministerul Educației și Cercetării asigură elaborarea, promovarea și dezvoltarea politicilor în domeniul autentificării, recunoașterii și echivalării actelor de studii și a calificărilor.

 

Direcția Cadrul național al calificărilor, subdiviziune structurală a Ministerului Educație și Cercetării, are competența stabilirii și actualizării sistematice, în conformitate cu cerințele naționale și internaționale, a cadrului normativ privind procesul de autentificare, echivalare și recunoaștere a actelor de studii și a calificărilor și monitorizarea realizării acestuia.

 

Actele de studii pentru recunoaștere, echivalare și autentificare (cu excepția recunoașterii și echivalării perioadelor de studii pentru continuarea studiilor în învățământul național) se depun la Centrul Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație (CTICE) al Ministerului Educației și Cercetării.

 

Adresa CTICE: str. Alecu Russo 1, et. 7, of. 77C

Informații suplimentare la numărul de telefon: (+373 22) 45 00 01

 

 

Important! 

Depunerea actelor de studii se face doar în baza programării prealabile http://ctice.md:8095/autentificare/

 

 

 

Autentificarea actelor de studii

AUTENTIFICAREA ACTELOR DE STUDII, ELIBERATE DE CĂTRE INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN REPUBLICA MOLDOVA

 

Ministerul Educaţiei și Cercetării confirmă autenticitatea actelor de studii/documentelor complementare și eliberează declaraţii privind valoarea academică şi profesională a actelor de studii şi a calificărilor, furnizează informaţii despre sistemul de învățământ şi scara de notare din Republica Moldova.

 

Prin autentificare se înţelege procedura prin care autorităţile competente ale unui stat (în cazul respectiv Ministerul Educaţiei și Cercetării) confirmă veridicitatea actului de studii sau a altui act/document, eliberat în sistemul educaţional naţional şi a înscrierilor de pe acest act.

 

Drept rezultat al acestei proceduri, în cazul actelor de studii recunoscute drept autentice, solicitantului i se eliberează Declarația de valoare, care confirmă autenticitatea actelor depuse, drepturile titularului privind continuarea studiilor și sistemul de notare în Republica Moldova.

 

Confirmarea autenticității actelor de studii se realizează în conformitate cu actele legislative și normative ale Republicii Moldova, precum și cu Tratatele, Convențiile, Acordurile internaționale la care Republica Moldova este parte. Condițiile de recunoaștere a actelor de studii pot fi verificate atât la ambasada sau consulatul ţarii de destinaţie, cât și la ministerul de resort sau instituția de învățământ primitoare, înainte de a demara procedura de autentificare, de aplicare a apostilei sau supralegalizare şi traducere a actelor de studii.

 

Apostila este ştampila aplicată, de autorităţile competente ale unui stat, semnatar al Convenţiei de la Haga, pe actele oficiale întocmite în ţara respectivă şi care urmează să fie prezentate pe teritoriul unui alt stat semnatar al acestei Convenţii. În Republica Moldova apostila este aplicată de Ministerul JustiţieiSupralegalizarea reprezintă procedura care se aplică actelor cu elemente de extraneitate, folosite în relaţii cu statele cu care Republica Moldova nu are tratate sau convenţii de asistenţă juridică în materie sau nu sunt semnatare ale Convenţiei nr.12/5 octombrie 1961 a Conferinţei de la Haga şi pentru care nu se aplică apostila. Procedura de supralegalizare se realizează de către Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene.

 

Confirmarea autenticităţii, aplicarea apostilei sau supralegalizarea actelor de studii se face în scopul prevenirii utilizării unor acte false în vederea producerii de efecte juridice.

 

Actele de studii pentru autentificare se depun la Centrul Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație (CTICE), adresa: str. Alecu Russo 1, et. 7, of. 77C. Informaţii suplimentare la numărul de telefon: (+373 22) 45 00 01.

Pentru detalii accesați : http://ctice.md:8095/autentificare/

 

Conținutul Dosarului:

1. În vederea realizării procedurii de autentificare a perioadelor de studii, efectuate în instituțiile de învățământ ale Republicii Moldova, pentru elevii gimnaziilor, școlilor medii de cultură generală, liceelor, care NU dețin acte finale de studii (certificat/ atestat/ diplomă) solicitanții prezintă următoarele acte în original și copie xerox:

a) Cerere – tip (se generează automat în momentul depunerii dosarului);

b) Dosarul personal al elevului, care va avea, în mod obligatoriu, în spațiul rezervat, fotografia elevului(ei), format 3 x 4 cm. Pe fotografie se va aplica, parțial, ștampila instituției de învățământ;

c) confirmare de la instituția de învățământ, emisă cel mult un an anterior;

d) actul de identitate al titularului sau certificatul de naștere pentru copii minori;

e) actul de identitate al solicitantului și procura, după caz;

f) în cazul reprezentării legale: certificat de naștere al titularului, dispoziție cu privire la instituirea tutelei/curatelei asupra copilului minor, copia actului de identitate a reprezentantului legal.

 

2. În vederea realizării procedurii de autentificare a actelor de studii pentru absolvenții învățământului gimnazial, mediu de cultură generală și liceal solicitanții prezintă următoarele acte în original și copie xerox:

a) Cerere – tip (se generează automat în momentul depunerii dosarului); 

b) actul de studii (certificat de studii gimnaziale/ atestat/ adeverință de studii medii de cultură generală/ diploma de bacalaureat);

c) confirmare de la instituția de învățământ, emisă cel mult un an anterior;

d) copia paginii din Registrul de evidență și eliberare a actelor de studii, confirmată prin ștampila umedă și semnătura conducătorului instituției de învățământ (pentru actele de studii completate în mod olograf);

e) actul de identitate al titularului;

f) avizul/ certificatul de căsătorie, în cazul în care a avut loc o schimbare de nume /prenume;

g) actul de identitate al solicitantului și procura, după caz.

 

3. În vederea realizării procedurii de autentificare a actelor de studii pentru absolvenții instituțiilor de învățământ profesional tehnic și superior solicitanții prezintă următoarele acte în original și copie xerox:

a) Cerere – tip (se generează automat în momentul depunerii dosarului); 

b) actul de studii (Certificat de calificare/ Diplomă);

c) supliment la Certificatul de calificare/ Diplomă (anexă la diplomă) cu număr de înregistrare și data eliberării acestuia;

d) programa analitică/Curricula cu număr de înregistrare și data eliberării acesteia;

e) confirmare de la instituția de învățământ, emisă cel mult un an anterior;

f) copia paginii din Registrul de evidență și eliberare a actelor de studii, confirmată prin ștampila umedă și semnătura conducătorului instituției de învățământ (pentru actele de studii completate în mod olograf);

g) actul de identitate al titularului actului de studii;

h) avizul/ certificatul de căsătorie, în cazul în care a avut loc o schimbare de nume/prenume;

i) actul de identitate al solicitantului și procura, după caz.

 

4. Pentru autentificarea certificatelor de calificare/ perfecționare/ specializare/ recalificare solicitantul prezintă următoarele acte în original și copie:

a) Cerere – tip (se generează automat în momentul depunerii dosarului); 

b) actul de studii;

c) confirmarea de la instituția de învățământ emitentă a actului de studii (suplimentar se anexează copia de autorizare provizorie/ de acreditare a instituției);

d) actul anterior de studii în baza căruia s-a realizat înmatricularea;

e) programa de studii, coordonată de minister (copie autentificată de instituție);

f) actul de identitate al titularului actului de studii;

g) avizul/ certificatul de căsătorie, în cazul în care a avut loc o schimbare de nume/prenume;

h) actul de identitate al solicitantului și procura, după caz.

 

5. În atenția titularilor actelor de studii eliberate de instituțiile de învățământ din raioanele de Est ale Republicii Moldova şi or. Bender

Pe teritoriul Republicii Moldova, actele de studii eliberate de către instituţiile de învățământ din raioanele de Est ale Republicii Moldova şi or. Bender (începând cu anul 1992), produc aceleași efecte juridice ca şi actele de studii eliberate de instituţiile de învăţământ din partea dreaptă a Nistrului şi se acceptă pentru: 

 • continuarea studiilor la nivelurile şi treptele următoare, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare privind condițiile concursului de admitere;
 • angajarea în câmpul muncii conform calificării atribuite, cu excepţia deţinătorilor actelor de studii la specialităţile de profil medical, militar şi cele ce ţin de protecţia ordinii publice şi securităţii statului.

 

Persoanele care intenţionează să plece peste hotarele Republicii Moldova (la studii sau pentru angajare în câmpul muncii) şi deţinătorii actelor de studii la specialitățile menționate mai sus, care intenționează să se încadreze în câmpul muncii pe teritoriul Republicii Moldova, vor solicita Ministerului Educaţiei și Cercetării perfectarea actelor respective pe formularul aprobat de Ministerul Educaţiei și Cercetării al Republicii Moldova.

 

Procedura de perfectare a actelor de studii eliberate de către instituţiile de învățământ din raioanele de Est ale Republicii Moldova şi or. Bender se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 20 din 30.01.2004 cu privire la efectele juridice ale actelor de studii eliberate de către instituţiile de învăţământ din raioanele de Est ale Republicii Moldova şi or. Bender, care poate fi accesat: 

 

Actele de studii se depun la Centrul Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație al Ministerului Educației și Cercetării, la adresa: str. Alecu Russo 1, et. 7, of. 77C.

 

Lista Centrelor de perfectare a actelor de studii eliberate de către instituţiile de învățământ din raioanele de Est ale Republicii Moldova şi or. Bender (aici)

 

Actele se prezintă în MAPĂ transparentă, în formă de plic.

 

NU SE ACCEPTĂ ACTE DE STUDII LAMINATE

 

Durata procedurii de confirmare a autenticităţii: 20 zile lucrătoare, de la data depunerii dosarului complet la CTICE. Anterior depunerii actelor pentru autentificare titularul va verifica ca toate actele de studii prezentate să fie ştampilate și semnate, inclusiv de titular. În cazul când dosarul necesită o examinare suplimentară, durata procedurii de autentificare poate fi prelungită, cu anunțarea solicitantului la telefon sau prin poșta electronică despre motivele întârzierii.

 

SERVICIILE PRESTATE DE CĂTRE MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII SUNT GRATUITE

 

Regulamentul privind autentificarea actelor de studii și a documentelor complementare emise de instituțiile de învățământ din RM

Recunoașterea și echivalarea perioadelor de studii efectuate în străinătate

  

RECUNOAȘTEREA ȘI ECHIVALAREA

PERIOADELOR DE STUDII EFECTUATE ÎN STRĂINĂTATE

 

Procedura de recunoaștere și echivalare a perioadelor de studii efectuate în străinătate, pentru continuarea studiilor în instituțiile de învățământ de toate nivelurile, se realizează în conformitate cu cadrul normativ naţional şi cu recomandările internaţionale din domeniu.

Recunoasterea perioadei de studii constă în evaluarea unei perioade de studiu, în funcție de: domeniu de formare profesională, tipul și conținutul programului de formare profesională/specialitatea, numărul de credite transferabile, prin comparație cu sistemul național de învățământ, în vederea stabilirii nivelului pe care acestea le conferă în învățământul național. Recunoașterea academică se realizează în vederea continuării studiilor într-un alt stat decât cel în care și-a început studiile.

Perioadă de studii este intervalul de timp alocat pentru realizarea integrală sau parțială a unui program de studiu, care oferă posibilitatea dobândirii unor cunoștințe, finalități și/sau a unei calificări și confirmat prin acte corespunzătoare.

Prin echivalare se înțelege evaluarea curriculum-ului parcurs de deţinătorul actului de studii până la eliberarea respectivului act de studii şi compatibilitatea acestuia cu sistemul de învățământ național prin prisma finalităților de studii şi competenţelor obţinute. 

Recunoașterea și echivalarea perioadei de studii se face în funcţie de:

 • tipul programului de studii;
 • numărul de credite transferabile;
 • conţinut;
 • formare;
 • domeniu;
 • specializare;
 • calificare profesională, prin comparaţie cu sistemul educaţional naţional, în vederea stabilirii nivelului pe care acestea le conferă în învăţământul naţional.

Recunoașterea şi echivalarea sunt urmate de eliberarea unui Certificat de recunoaştere şi echivalare, prin care se oficializează decizia privind recunoaşterea şi echivalarea perioadei de studii efectuate în străinătate. Recunoașterea perioadei de studii efectuate în străinătate poate fi:

a) recunoașterea automată, în cazul în care constată diferențe nesubstanțiale în durata şi programul de studii;
b) recunoașterea cu susținerea de măsuri compensatorii, în cazul în care se constată diferențe substanțiale în durata şi programul de studii.

  

Pentru realizarea procedurii de recunoaștere și echivalare a perioadelor de studii realizate în străinătate și perfectarea Certificatului de recunoaștere și echivalare nu se percep taxe.

 

Actele necesare în vederea recunoaşterii şi echivalării

perioadelor de studii efectuate în străinătate

 

 • Învățământul primar, gimnazial și liceal

 

Pentru persoanele care NU au primit document de absolvire a instituţiei de învăţământ și solicită recunoaşterea şi echivalarea perioadelor de studii efectuate în străinătate, pentru a continua studiile în învățământul primar, gimnazial și liceal, Dosarul se depune la Organul local de specialitate în domeniul învăţământului (în continuare – OLSDÎ) sau la instituţia de învăţământ în care persoana solicită înscrierea la studii.

 

Conținutul Dosarului:

1) Cerere tipizată,  adresată OLSDÎ/Instituției de învățământ;

 • Modelul cererii tipizate aici;

2) foaia matricolă/ certificatul despre reuşită (situaţie şcolară), original şi în copie xerox, precum și traducerea actului respectiv, legalizat la notar, în limba de stat sau o limbă de circulație internațională (engleza / franceza), copia xerox a actului de studii în baza căruia a fost posibilă continuarea studiilor în străinătate (legalizată după caz);
3) situația școlară anterioară plecării în străinătate, dacă este cazul;
4) acceptul directorului instituției de învățământ la care se solicită înscrierea;
5) documentul personal de identitate, în copie xerox şi traducere legalizată, dacă este cazul;
6) procura notarială, dacă este cazul.

 

METODOLOGIA cu privire la recunoașterea și echivalarea perioadelor de studii efectuate în străinătate pentru continuarea studiilor în învățământul primar, gimnazial și liceal.

 

 • Învățământul profesional tehnic

 

Pentru persoanele care solicită recunoaşterea şi echivalarea perioadelor de studii efectuate în străinătate, pentru a continua studiile în învățământul profesional tehnic, Dosarul se depune la Centrele de Excelență conform domeniului de formare profesională solicitat (Centrele de recunoaștere și echivalare) sau la instituția de învățământ profesional tehnic la care se solicită înscrierea pentru continuarea studiilor, în dependență de programul de formare profesională urmat în străinătate.

 

Conținutul Dosarului:

1) Cererea - tip;

 • Modelul cererii - tip aici;

2) acceptul directorului instituției de învățământ profesional tehnic la care se solicită înscrierea;
3) foaia matricolă / certificatul despre reuşită (situaţie şcolară), original şi în copie xerox, precum și traducerea, după caz, a actului respectiv în limba de stat, legalizată la notar; copia xerox a actului de studii în baza căruia a fost posibilă continuarea studiilor în străinătate și traducerea legalizată a acestuia în limba de stat, după caz;
4) situația școlară anterioară plecării în străinătate, dacă este cazul;
5) documentul personal de identitate (buletin de identitate/ certificat de naștere/ pașaport național, certificat de căsătorie), în copie xerox şi traducere legalizată, dacă este cazul;
6) procura notarială, dacă este cazul.

 

METODOLOGIA cu privire la recunoașterea și echivalarea perioadelor de studii efectuate în străinătate pentru continuarea studiilor în instituțiile de învățământ profesional tehnic din Republica Moldova.

 

 • Învățământul superior

 

Pentru persoanele care solicită recunoaşterea şi echivalarea perioadelor de studii efectuate în străinătate, pentru a continua studiile în învățământul superior, Dosarul se depune la instituția de învățământ superior la care se solicită înscrierea pentru continuarea studiilor, în dependență de programul de studii urmat în străinătate.

 

Conținutul Dosarului:

1) Cererea - tip;

 • Modelul cererii - tip aici;

2) foaia matricolă/ certificatul despre reușita academică, original şi în copie xerox, precum și traducerea, după caz, a actului respectiv, legalizată la notar, în limba de stat sau o limbă de circulație internațională (engleza/franceza); actul de studii în baza căruia a fost posibilă continuarea studiilor în străinătate la nivelul respectiv (legalizat după caz);
3) documentul personal de identitate (buletin de identitate/ pașaport național, certificat de căsătorie), în copie xerox şi traducere legalizată, după caz;
4) procura notarială, după caz.

 

Aici METODOLOGIA cu privire la recunoașterea și echivalarea perioadelor de studii efectuate în străinătate pentru continuarea studiilor în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova

 

Recunoașterea și echivalarea actelor de studii și a calificărilor

RECUNOAȘTEREA ȘI ECHIVALAREA

ACTELOR DE STUDII ȘI A CALIFICĂRILOR

 

Prin recunoaştere se înţelege acceptarea de către autoritatea competentă națională a unui act de studii (eliberat de o instituţie de învăţământ acreditată în ţara de provenienţă) ca autentic, precum şi acceptarea valorii/conţinutului actului de studii în scopul de a permite accesul la următorul nivel de studii (recunoaştere academică) şi/sau la ocuparea unui loc de muncă (recunoaștere profesională).

 Recunoașterea și echivalarea actului de studii se face în funcţie de:

 • tipul programului de studii/programului de formare profesională;
 • numărul de credite transferabile;
 • conţinutul programului de studii/de formare profesională;
 • calificare profesională (Suplimentul la Diplomă/Certificatul de calificare),

prin comparaţie cu sistemul educaţional naţional, în vederea stabilirii nivelului pe care acestea le conferă în învăţământul naţional.

 

Prin echivalare se înțelege evaluarea curriculum-ului parcurs de deţinătorul actului de studii până la eliberarea respectivului act de studii şi compatibilitatea acestuia cu sistemul de învățământ național prin prisma rezultatelor învățării/finalităților de studii şi a competenţelor obţinute. 

 Recunoașterea şi echivalarea sunt urmate de eliberarea unui Certificat de recunoaştere şi echivalare, act eliberat de către autoritatea competentă națională (Ministerul Educaţiei și Cercatării al Republicii Moldova), prin care se oficializează decizia privind recunoaşterea şi echivalarea unui act de studii sau a unei calificări, obţinute în străinătate, fapt ce conferă aceleaşi drepturi posesorului, ca şi celor care au urmat studiile, la nivelul respectiv, în instituţiile de învăţământ din sistemul educațional național. 

 

ACTELE NECESARE ÎN VEDEREA RECUNOAŞTERII ŞI ECHIVALĂRII ACTELOR DE STUDII ȘI A CALIFICĂRILOR

 

Dosarul va cuprinde următoarele acte:

1) Cererea – tip, adresată Ministerului Educaţiei și Cercatării, prin care se solicită recunoaşterea şi echivalarea actului de studii (se va menţiona ţara în care au fost efectuate studiile, adresa poştală exactă a solicitantului, numărul de telefon şi o adresă e-mail); formularul cererii tipizate poate fi descărcat aici Formular-cerere-recunoastere

2) Actul de studii - copie xerox a originalului (legalizată dacă este în limba română), traducere legalizată în original, cu excepţia actelor de studii eliberate în limba engleză;
3) Suplimentul la diplomă/ foaie matricolă şi/sau alte documente adiţionale (copie xerox legalizată);

 • pentru statele care sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii supuse echivalării / recunoașterii trebuie vizate cu Apostila de la Haga de către autorităţile competente din ţările emitente;
 • pentru statele care NU sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate;

4) Actul de studii, în baza căruia a fost posibilă continuarea studiilor în străinătate – copie xerox a originalului, legalizată (după caz);
5) Procură notarială (după caz);
6) Copia xerox a buletinului de identitate/paşaportului (paginile care cuprind datele de identificare).

  

Pentru procedura de recunoaştere și echivalare, după caz, pot fi solicitate de la titularul dosarului și alte documente relevante pentru evaluarea studiilor.

Depunerea Dosarului:

Dosarul plic se depune la CTICE (Centrul Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație) sau se remite prin poştă la adresa: 

CTICE (Centrul Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație)

str. Alecu Russo 1,  et. 7, of. 77B, Chişinău, Republica Moldova

Tel.  pentru informații: +373 22410001

 

Durata procedurii de recunoaştere și echivalare30 de zile lucrătoare, de la data depunerii dosarului complet.

  

În cazul în care termenul de perfectare a Dosarului a fost depăşit, solicitantul va fi anunţat în scris, prin poşta electronică sau prin telefon cu referire la motivele acestei întârzieri.

 

Aici: Regulamentul privind recunoașterea și echivalarea actelor de studii și a calificărilor obținute în străinătate

 

Acorduri Internaționale