Ministerul Educației și Cercetării

Guvernul Republicii Moldova
A A A

Acte legislative și normative

Ordine și Circulare

Ordinul 441 din 18.04.2019 Cu privire la aprobarea modelului Suplimentului la Diploma de studii pentru programele de studii superioare de licență, master și studii integrate (Anexa 1 / Anexa 2)

Circulara Nr.04-1-09-3417 28.07.2023 Modulul cu privire la prevenirea abandonului, violenței în formarea inițială a viitorilor pedagogi

Ordinul 1183 din 22.09.2023 Cu privire la structura Raportului de activitate a instituției de învățământ superior. Structura-tip a Raportului și anexele la Raport

Ordinul 1339 din 04.10.2022 Cu privire la Rapoartele de activitate a instituției de învățământ superior

Circulara nr. 04/1-09/5795 din 16.12.2022 cu privire la respectarea și aplicarea cadrului normativ cu referire la organizarea, desfășurarea și evaluarea în procesul de învățământ și cercetare științifică

Ordin nr.177 din 15.03.2022 - Accesul la mobilități de studii pentru studenții refugiați din Ucraina

Circulara nr. 04/1-09/184 din 18.01/2022, cu privire la hotărârea CNESP nr.1 din 13.01.2022

Ordin nr. 435 din 26.04.2021, Cu privire la organizarea evaluărilor semestriale și finale în anul universitar 2020-2021

Ordin nr. 1371 din 08.12.2020, Cu privire la măsurile de funcționare a instituțiilor de învățământ superior în perioada riscului de îmbolnăvire cu COVID-19

Ordin nr. 997 din 18.09.2020, Cu privire la aprobarea Foii de parcurs privind internaționalizarea invățământului superior ( Anexa )

Ordin nr. 898 din 26.08.2020, Cu privire la Recomandările-cadru de inițiere și organizare a programelor comune de studii superioare

Ordin nr. 897 din 26.08.2020, Cu privire la Recomandarile-cadru privind organizarea mobilităților academice și a recunoașterii perioadelor de mobilitate ( Anexa )

Circulara Nr.04/1-09/4562 din 22.08.2020, Ref. Implementarea Ordinului nr. 449 din 15.05.2020 in anul universitar 2020-2021

Ordin nr. 618 din 01.07.2020, Cu privire la Rapoartele de activitate a instituției de învățământ superior

Ordin nr. 449 din 15.05.2020, Cu privire la măsurile de funcționare a instituțiilor de învățământ superior în perioada riscului de îmbolnăvire cu COVID-19

Ordin nr. 447 din 15.05.2020, Cu privire la măsurile de acces restricționat în căminele studențești ale instituțiilor de învățământ superior și profesional tehnic

Ordin nr. 426 din 04.05.2020, Cu privire la finalizarea studiilor superioare de licență, integrate și de master în anul universitar 2019-2020

Ordin nr. 369 din 23.03.2020, Cu privire la măsurile suplimentare în căminele instituțiilor de învățământ superior și profesional tehnic

Ordin nr. 368 din 22.03.2020, Cu privire la suspendarea procesului educațional în instituțiite de învățământ

Ordin nr. 366 din 22.03.2020, Cu privire la organizarea activitatilor didactice în sistem online în instituțiile de învățământ superior

Ordin nr. 304 din 13.03.2020, Cu privire la autorizarea/acreditarea programelor de studii de licență și master în instituțiile de învățământ superior din RM

Ordin nr. 97 din 04.02.2020, Cu privire la aprobarea modelelor atestatelor ce confirmă titlurile științifico-didactice în Republica Moldova

Ordin nr. 241 din 13.03.2019, Cu privire la aprobare a modificărilor la Regulamentul-cadru privind organizarea și funcționarea organelor de conducere ale instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova, aprobat prin Ordinul nr. 10 din 14.01.2015

Cerinţele de calificare pentru ocuparea funcţiilor didactice şi ştiinţifico-didactice

Ordin nr. 996 din 12.08.19, Cu privire la integrarea noilor curricula pentru învățământul general în programle de formare profesională inițială
Ordin nr. 635 din 23 mai 2019, Cu privire la măsurile antiplagiat în instituțiile de învățământ superior
Ordin nr. 1901 din 26 decembrie 2018, Cu privire la Acreditarea programelor de studii superioare de licenţă (ciclul I) în instituțiile  de învățământ superior din Republica Moldova ( Anexă )
Ordin nr. 1902 din 26 decembrie 2018, Cu privire la Autorizarea de funcționare provizorie și acreditarea programelor de studii superioare de licenţă (ciclul I), studii integrate și de master (ciclul II) în instituțiile  de învățământ superior din Republica Moldova ( Anexă 

Ordin nr.1402 din 18.09.18, Cu privire la implementarea noilor curricula pentru învățământ general în programele de formare profesională inițială

Ordin 1017 din 03.07.2018, Cu privire la punerea în aplicare a HG nr 482 din 28.06.2011
CORELAREA titlurilor de Licențiat – Master – Doctor/ Doctor habilitat
CORELAREA domeniilor și specialităților ciclului I (licență) din Nomenclatorul domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor în învățământul superior
Ordin nr. 1209 din 08.08.2018, cu privire la  cursul de ”Educație parentală” la curricula de formare inițială
Procesul de implementare a evaluării criteriale a rezultatelor învățării prin descriptori la specialitatea Pedagogie în învățământul primar
Scrisoare instituțiilor de învățământ superior în privința măsurilor Antiplagiat
Ordin nr. 352 din 08.11.2017 cu privire la modificarea Regulamentului-cadru privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licență, aprobat prin Ordinul nr. 1047 din 29 octombrie 2015
Ordin nr. 569 din 15.12.2017  Recomandări- cadru privind îmbunătățirea programelor de studii bazate pe rezultatele evaluărilor externe a calității în vederea acreditării acestora (Anexă)

Ordin nr. 588 din 26.06.2020, cu privire la modificare și completarea Ordinului Ministrului Educației nr. 669 din 01 august 2017

Ordin nr. 342 din 06.11.2017, cu privire la modificare și completarea Ordinului Ministerului Educației nr.669 din 01 august 2017
Ordinul nr. 669 din 01 august 2017, cu privire la organizarea studiilor la specialitifile duble
Ordinul nr. 670 din 01 august 2017, cu privire la punerea in aplicare a HG nr. 482 din 28.06.2017
Anexa la Ordinul nr. 670 din 01 august 2017,  Corelarea specialităților ciclului I (licență) din Nomenclatorul domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor în învățământul superior
Ordinul nr. 206 din 16 aprilie 2017, cu privire la programe de studii realizate în comun cu instituții de învățământ de peste hotare

The reference framework of the university curriculum 2015

Cadrul de referinta a curriuclumului universitar

Ordinul nr. 1048 din  29.10.2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de Etică și Management 
Ordinul nr. 304 din 22 aprilie 2016 cu privire la normarea activității științifico-didactice
Ordinul nr. 10 din 14 ianuarie 2015 cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a Regulamentului-cadru privind organzirea și funcționarea organelor de conducere ale instituțiilor de învățământ superior din RM
Ordinul nr. 1089 din 24.10.2014 de aprobare a rezultatelor concursului Creșterea capacității de cercetare - 2014

Dispoziția nr. 451 din 09 august 2013 cu privire la instruirea concomitentă în două specialități înrudite 

 

 

Regulamente

Hotărîri de Guvern

Hotararea Guvernului Nr. 412 din 12-06-2024 cu privire la aprobarea Nomenclatorului domeniilor de studii și al specialităților  în învățământul superior

HG nr 616/2016 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă a calităţii în vederea autorizării de funcţionare provizorie şi acreditării programelor de studii şi a instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic, superior şi de formare continuă şi a Regulamentului de calcul al taxelor la serviciile prestate în cadrul evaluării externe a calităţii programelor de studii și a instituțiilor de învățămînt profesional tehnic, superior și de formare continuă

HG nr 485/2022 cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a unor instituții din domeniile educației, cercetării și inovării și modificarea unor hotărâri ale Guvernului

Hotărârea Guvernului Nr. 80/2022 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea studiilor superioare de master – ciclul II

HG nr 99/30.01.2007 taxele de cazare in camine

Hotărârea Guvernului nr. 688 din 23.09.2020, Cu privire la aprobarea listelor studenților din instituțiile de învățământ superior și elevilor din instituțiile de învățământ profesional tehnic postsecundar cărora li se acordă burse de merit în anul de studii 2020-2021

Hotărârea Guvernului nr. 595 din 31.07.2020, Cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a unor instituții de învățământ superior

 

Hotărârea Guvernului nr. 343 din 10.07.2020, Cu privire la aprobarea Metodologiei de finanțare bugetară a instituțiilor publice de învățământ superior

Hotărârea Guvernului nr. 209 din 25.03.2020, Cu privire la aprobarea Metodologiei de confirmare a titlurilor științifico-didactice în învățământul superior

Hotărârea Guvernului nr. 325 din 18 iulie 2019 cu privire la aprobarea Regulamentului de conferire a titlurilor științifico-didactice în învățămîntul superior

Hotărârea Guvernului Nr. 482 din  28.06.2017 cu privire la aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor în învățămîntul superior

Hotărîrea Guvernului Nr. 482 din 28.06.2017 cu privire la aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor în învățămîntul superior  (RU)

Legi